aktualności


EMAS w PONAR Wadowice S.A.

PONAR Wadowice S.A. wykazując szczególną dbałość o środowisko naturalne wdrożył wymagania rozporządzenia 1221/2008 (EMAS – Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu),tym samym został zarejestrowany w krajowym systemie EMAS.

EMAS w PONAR Wadowice S.A.

Wprowadzenie wspólnotowego systemu eko-zarządzania stawia naszą firmę w elitarnej grupie instytucji i przedsiębiorstw rozpoznawalnych nie tylko w Europie ale i na całym świecie jako organizacja pro-ekologiczna.

System Ekozarządzania i Audytu EMAS (ang. Eco Management and Audit Scheme) jest unijnym instrumentem wprowadzonym w życie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady, mającym na celu zachęcenie różnych organizacji (przedsiębiorstw, zakładów, instytucji) do ciągłego doskonalenia efektów działalności środowiskowej koncentrującego się na:

- identyfikowaniu obszarów, dla których należy opracować, poprawić i podnieść skuteczność systemu zarządzania środowiskowego,

- systematycznym poszukiwaniu możliwości praktycznego ograniczenia oddziaływania na środowisko i przyjmowaniu nowych celów w zakresie ochrony środowiska,

- systematycznym identyfikowaniu i eliminowaniu niezgodności z wewnętrznymi i zewnętrznymi wymaganiami,

- systematycznym identyfikowaniu aspektów środowiskowych wymagających nadzoru lub poprawy,

- szkoleniu personelu, aby zwiększyć efektywność prac środowiskowych,

- porównywaniu się z innymi firmami czy instytucjami działającymi w tej samej branży.


EMAS jest rodzajem posiadania znaku firmowego, określającego dążenie organizacji do doskonałości. Zasadniczym założeniem systemu EMAS jest dostrzeżenie i wyróżnienie tych organizacji, które dobrowolnie wychodzą poza zakres podstawowych wymogów określonych przepisami prawa i w sposób stały dążą do osiągania jak najlepszych wyników prowadzonych działań prośrodowiskowych. Tak więc, przystąpienie do systemu EMAS stanowi wejście do "elitarnego klubu" tych organizacji, które traktują aspekty środowiskowe na równi z innymi elementami prowadzonej działalności, oraz w sposób ciągły dążą do poprawy i minimalizacji swojego oddziaływania na środowisko.

Organizacja, która chce zarejestrować się w systemie EMAS musi wdrożyć system zarządzania środowiskowego zgodnie z wymaganiami normy ISO 14001, opublikować deklarację środowiskową zweryfikowaną przez niezależnego, akredytowanego weryfikatora środowiskowego, aktywnie włączyć pracowników w proces zarządzania środowiskowego oraz postępować zgodnie z prawem.

Uroczystość wręczenia certyfikatów EMAS odbyła się 19 listopada, podczas gali inaugurującej Targi POLEKO 2012 w Poznaniu.

Certyfikat ISO 14001 PONAR Wadowice S.A. otrzymał pod koniec września br.

back to the list

The other news

The other news

Oil hydraulics elements and systems

Our offer is being constantly expanded to include new products, while the existing ones are being upgraded and supplied with new functional versions. Sign up to our newsletter to be in touch and regularly receive information about our products and services.

Subscribe to our Newsletter