Privacy policy

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym www.ponar-wadowice.pl

Polityka prywatności ma na celu ochronę danych osób korzystających ze strony www.ponar-wadowice.pl.

Administratorem oraz właścicielem serwisu dostępnego pod adresem www.ponar-wadowice.pl (dalej: Serwis) jest PONAR Wadowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Wadowicach (34-100) przy ul. Wojska Polskiego 29, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000279758, NIP: 5512486669, REGON: 120453770, z kapitałem zakładowym w wysokości 25.749.000,00 zł (wpłaconym w całości).

Niniejsza polityka prywatności zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, jakie może nam Pani/Pan udostępnić podczas korzystania z Serwisu oraz wykorzystywania plików cookies w naszym serwisie. Naszym celem jest ochrona Pani/Pana danych osobowych w Internecie. Dołożymy wszelkich starań aby chronić Pani/Pana prywatność w trakcie korzystania z Serwisu.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych powinno być zgodne z przepisami prawa, rzetelne i przejrzyste. Dlatego też chcemy poinformować Panią/Pana na jakich zasadach i w jakim celu przetwarzamy dane osobowe oraz uświadomić Pani/Panu związane z tym prawa i sposoby ich realizacji. Jest to jeden z elementów realizacji wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, powszechnie zwanego Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych („RODO”).

Prywatność użytkowników Serwisu jest dla nas bardzo ważna, dlatego też zachęcamy wszystkich odwiedzających naszą stronę do zapoznania się z niniejszą Polityką prywatności.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest PONAR Wadowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Wadowicach (34-100) przy ul. Wojska Polskiego 29.

Z Administratorem może się Pani/Pan skontaktować w jego siedzibie, bądź pod adresem mailowym:  wadowice@ponar-wadowice.pl

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych – pana Łukasza Pareckiego, z którym można skontaktować się: listownie na adres: DaSec spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Lubań (59-800) ul. Wł. Łokietka 3A z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych PONAR Wadowice” lub przez email: iod@dasec.pl.

Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna

Gromadzone przez Administratora za pośrednictwem Serwisu dane wykorzystywane są do celów administrowania Serwisem (w tym w szczególności do celów statystycznych) oraz do udzielenia odpowiedzi na przesłaną do Administratora za pośrednictwem Formularza kontaktowego korespondencję, jak również w celu realizacji usług za pośrednictwem Serwisu w tym zapisanie na szkolenie.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) lit. b) oraz lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1) (dalej: RODO), czyli wyrażenie przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, podjęcia na Pani/Pana żądanie działań  poprzedzających zawarcie umowy, jak i jej wykonanie oraz prawnie uzasadniony interes Administratora w zakresie prowadzenia statystyk dotyczących Serwisu oraz archiwizacji korespondencji.

Gromadzenie danych, rodzaj gromadzonych danych oraz zastosowanie plików cookies

Dane gromadzone są podczas korzystania z serwisu WWW Administratora poprzez skorzystanie z Formularza kontaktowego (Pani/Pana imię, nazwisko oraz adres e-mail) lub Formularza zapisu na szkolenie (Pani/Pana imię, nazwisko, adres e-mail, treść opinii) oraz poprzez zastosowanie przez Administratora narzędzi Google Analytics (dane gromadzone w celach statystycznych).

Administrator przechowuje zapytania HTTP kierowane do serwera (tzw. logi serwera). Logi serwera obejmują publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie, nazwę stacji klienta – o ile identyfikacja jest możliwa, czas nadejścia zapytania, pierwszy wiersz żądania HTTP, kod odpowiedzi HTTP, liczbę wysłanych przez serwer bajtów, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) - w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik, informacje o Pani/Pana przeglądarce, informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Serwisu i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu Pani/Pana identyfikacji.

Serwis wykorzystuje pliki typu cookies. Są to dane informatyczne (w szczególności małe pliki tekstowe) wysyłane do urządzenia końcowego użytkownika strony internetowej. Pliki cookies są zamieszczane na urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu. Warunkiem działania plików cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę internetową oraz nieusuwanie plików cookies z pamięci urządzenia końcowego.

Serwis wykorzystuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies niezbędne ze względów technicznych, tj. używane w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu i jego podstawowych funkcjonalności. Pozwalają one na poruszanie się po naszej stronie oraz używanie jej elementów. Pliki wykorzystywane są w mechanizmie regionalizacji, który jest kluczowy w działaniu portalu.

Serwis używa ponadto plików cookies google-analytics.com utworzonych przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Są to dane związane z urządzeniem oraz przeglądarką, adresem IP i działaniami użytkownika w serwisie. Dane te służącą do prowadzenia statystyk dla Serwisu. Rejestrują m.in. pierwsze i ostatnie odwiedziny na stronie, czas zakończenia sesji oraz pochodzenie użytkownika pomiędzy stronami. Dokładny sposób działania i politykę prywatności Google Analytics może Pani/Pan znaleźć pod adresem:

http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html.

Dane uzyskane w ten sposób są gromadzone i przetwarzane w celach:
  1. a) pomiaru ruchu internetowego strony internetowej,
  2. b) tworzenia statystyk,
  3. c) uzyskania informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej.

W serwisie osadzone są filmy z serwisu YouTube. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA dotyczące usługi YouTube. W odniesieniu do tej usługi przypadku pliki cookies ładują się w momencie odtworzenia filmu. Jeżeli nie godzi się Pani/Pan na ich stosowanie, należy powstrzymać się przed odtwarzaniem filmu.

W przypadku pozostawania zalogowanym w innej witrynie internetowej, Pani/Pana dane mogą zostać powiązane bezpośrednio z Pani/Pana danymi w tej witrynie. W celu uniknięcia powiązania, należy wylogować się ze swoich profili w witrynach internetowych.

Innych plików cookies nasz Serwis nie wykorzystuje.

Nie ma możliwości korzystania z Serwisu bez akceptacji plików cookies wykorzystywanych przez Serwis.

Akceptacja dotycząca zbierania plików typu cookies może zostać odwołana przy użyciu opcji konfiguracyjnych dostępnych w przeglądarce internetowej.

Odbiorcy danych 

Pania/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom z naszej grupy kapitałowej tj. Grupy Ponar (PONAR Wadowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Wadowicach oraz spółki zależne lub spółki powiązane) oraz podwykonawcom, czyli podmiotom, z usług których korzystamy przy ich przetwarzaniu, tj. firmom księgowym, firmom prawniczym, firmom informatycznym, firmom hostingowych, firmom ubezpieczeniowym (likwidatorom szkód), firmom konsultingowym, kurierom, agencjom marketingowym oraz innym podmiotom, które są upoważnione do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa. 

Zewnętrzni usługodawcy, z którymi współpracujemy są starannie wybierani i podlegają ścisłym zobowiązaniom umownym. Usługodawcy postępują zgodnie z naszymi instrukcjami i wytycznymi, posiadają środki techniczne i organizacyjne, a także podlegają naszym kontrolom i audytom, gwarantującym bezpieczeństwo danych.  

Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego.

Z uwagi na korzystanie przez Administratora z narzędzi Google Analytics, Pani/Pana dane zebrane na skutek stosowania plików typu cookies mogą być przekazywane do państw trzecich. W związku z utrzymywaniem przez Google LLC serwerów na całym świecie, Google LLC przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisy europejskie, a Komisja Europejska stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane zbierane za pośrednictwem witryny WWW przechowywane będą do czasu wycofania udzielonej zgody lub dezaktualizacji celu przetwarzania tych danych.

Pani/Pana prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z przetwarzaniem Panu/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:

- sprostowania Pani/Pana danych;

- usunięcia bezpodstawnie przetwarzanych danych;

- ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych (wstrzymania dokonywania czynności na Pani/Pana danych lub nieusuwania danych – stosownie do złożonego wniosku);

- sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO;

- dostępu do Pani/Pana danych, polegającego między innymi na uzyskaniu informacji o przetwarzanych przez nas danych lub wydania kopii tych danych;

- przeniesienia danych do innego administratora danych w zakresie określonym w art. 20 RODO.

Prawo do przenoszenia danych lub uzyskania kopii danych będzie realizowane w zakresie technicznie możliwym. Realizacja tych praw nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób (w tym prawa własności intelektualnych lub tajemnic przedsiębiorstwa). Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia będzie mogła  Pani/Pan skorzystać, zależeć będzie przykładowo od podstawy prawnej wykorzystywania przez nas Pani/Pana danych oraz od celu ich przetwarzania.

Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli dojdzie Pani/Pan do przekonania, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez nas w sposób naruszający przepisy prawa.

Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne. Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości skorzystania z formularzy w Serwisie lub w przypadku braku akceptacji plików cookies – brakiem możliwości korzystania z Serwisu. W przypadku danych podanych fakultatywnie ma Pani/Pan prawo do cofnięcia udzielonych zgód dotyczących przetwarzania danych osobowych. Wycofanie danej zgody nie wpływa na prawo Administratora do przetwarzania danych w celu, w którym udzielono zgody, do chwili jej cofnięcia.

Oil hydraulics elements and systems

Our offer is being constantly expanded to include new products, while the existing ones are being upgraded and supplied with new functional versions. Sign up to our newsletter to be in touch and regularly receive information about our products and services.

Subscribe to our Newsletter