pl | en

Regulamin newslettera

Postanowienia ogólne.
 1. Usługodawca - PONAR Wadowice S.A. z siedzibą w Wadowicach (34-100) przy ul. Wojska Polskiego 29, KRS: 0000279758, NIP: 5512486669, REGON: 120453770. Przez Usługodawcę należy także rozumieć spółki wchodzące do grupy kapitałowej PONAR, tj. PONAR Lubań sp. z o.o. z siedzibą w Lubaniu (59-800) przy ul. Gazowej 4, KRS: 0000449297, NIP: 9691607145, REGON: 243175547.
 2. Użytkownik - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, korzystającą z Newslettera na podstawie Regulaminu. Osoba fizyczna niepełnoletnia może być Użytkownikiem, jeżeli uzyska zgodę przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego w przypadku, gdy posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych lub jest reprezentowana przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego w przypadku, gdy nie posiada zdolności do czynności prawnych.
 3. Regulamin- oznacza niniejszy regulamin korzystania z Newslettera.
 4. Strona internetowa - oznacza stronę internetową prowadzoną przez usługodawcę pod adresem:www.ponar-wadowice.pl.
 5. Newsletter- oznacza wszelkie informacje w formie listu elektronicznego wysyłane na adres Użytkownika podany Usługodawcy, dotyczące tematycznie Strony internetowej, w tym treści informacyjne o produktach i usługach, informacje o promocjach lub rabatach, rekomendacje produktowe, informacje na temat Usługodawcy oraz inne informację handlowe i marketingowe udostępniane przez Usługodawcę. Newsletter może także zawierać treści promocyjne np. promocje wydarzeń branżowych i innych, usług i produktów, treści reklamowe związane z działalnością Usługodawcy lub reklamy partnerów Usługodawcy. Newsletter nie częściej niż raz na 2 tygodnie może zawierać katalog produktów i usług Usługodawcy.
 6. Polityka prywatności – polityka prywatności Usługodawcy dostępna na Stronie internetowej pod adresem: https://www.ponar-wadowice.pl/polityka-prywatnosci.
Zasady korzystania z Newslettera.
 1. Usługa subskrypcji Newslettera jest bezpłatna i dostępna dla każdego Użytkownika Strony internetowej po zapisaniu się do Newslettera, zgodnie z Regulaminem.
 2. Zawarcie umowy o subskrypcję Newslettera polega na wpisaniu adresu e-mail, którym dysponuje Użytkownik do formularza zgłoszeniowego Newslettera udostępnianego przez Usługodawcę na Stronie internetowej oraz poprzez kliknięcie przycisku „zapisz się” a następnie kliknięciu w link aktywacyjny, wysłany automatycznie na podany przez Użytkownika adres e-mail, w celu weryfikacji poprawności zapisania się do Newslettera.
 3. Korzystanie z Newslettera jest możliwe pod warunkiem posiadania przez Użytkownika dowolnego, aktywnego konta poczty elektronicznej.
 4. Zapisując się do Newslettera, Użytkownik akceptuje Regulamin Newslettera oraz Politykę prywatności Usługodawcy.
 5. Usługodawca informuje, iż podczas korzystania z usługi Newslettera w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe – tzw. pliki cookies, lub stosowane są inne technologie. Instalacja plików cookies jest konieczna do prawidłowego świadczenia usługi. Szczegółowe informacje w zakresie plików cookies zawiera Polityka Prywatności.
 6. Niekliknięcie w link aktywacyjny, o którym mowa w pkt 2 powyżej, skutkuje usunięciem wprowadzonych danych do bazy po 10 dniach od daty rejestracji.
 7. Newsletter przesyłany jest z częstotliwością ustalaną przez Usługodawcę.
 8. Umowa o subskrypcję Newslettera określona w Regulaminie zostaje zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą na czas nieokreślony, od momentu kliknięcia w link aktywacyjny, o którym mowa w pkt 2 powyżej.
Korzystanie z Newslettera.
 1. Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy w przeciągu 14 dni od dnia zamówienia subskrypcji Newslettera, poprzez przesłanie drogą elektroniczną na adres email: marketing@ponar-wadowice.pl lub pisemnie na adres siedziby Usługodawcy informacji o odstąpieniu.
 2. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z subskrypcji Newslettera bez podawania przyczyny, za pomocą linku dezaktywacyjnego otrzymanego w treści Newslettera. Usunięcie z listy subskrybentów zostanie zrealizowane przez Usługodawcę natychmiast.
 3. Po odstąpieniu od umowy lub zrezygnowaniu z subskrypcji Newslettera, Usługodawca trwale i nieodwracalnie usunie dane osobowe otrzymane od Użytkownika podczas zapisywania się do Newslettera.
Dane osobowe.
 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest PONAR Wadowice S.A. z siedzibą w Wadowicach (34-100) przy ul. Wojska Polskiego 29, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000279758, NIP: 5512486669, REGON: 120453770, z kapitałem zakładowym w wysokości 25.749.000,00 zł (wpłaconym w całości).
 2. Użytkownik podaje swoje dane dobrowolnie, a ponadto przysługuje mu prawo żądania:
  a) dostępu do danych osobowych, w tym informacji o ich przetwarzaniu oraz uzyskaniu kopii przetwarzanych danych osobowych,
  b) do ich sprostowania,
  c) do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  d) do przenoszenia danych – jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy,
  e) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub strony trzeciej, w zakresie wskazanym przez przepisy prawa,
  f) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych.
 3. Dane podane podczas zapisywania się do Newslettera lub podczas ich edycji mogą być przetwarzane w celu marketingowym na postawie uzasadnionego interesu Administratora, wobec czego Użytkownik może wyrazić sprzeciw.
 4. Poprzez zapisanie się do Newslettera Użytkownik wyraża dobrowolną zgodę marketingową, a przekazane lub z edytowane dane w zapisie na Newsletter będą wykorzystywane do prezentowania Użytkownikowi produktów i usług Usługodawcy oraz jego partnerów.
 5. Polityka Prywatności Usługodawcy zawiera szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, jakie dane, w jakim celu i na jakiej podstawie oraz przez jaki okres czasu są przetwarzane, jakie prawa przysługują Użytkownikom, komu udostępniamy dane oraz dane kontaktowego z Inspektorem Ochrony Danych. Polityka prywatności jest dostępna pod adresem: https://www.ponar-wadowice.pl/polityka-prywatnosci
Reklamacje.
 1. Reklamacje dotyczące Newslettera należy kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres marketing@ponar-wadowice.pl. Odpowiedzi na reklamacje udzielane będą w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, pocztą elektroniczną na adres, z którego otrzymano zgłoszenie reklamacji, z zastrzeżeniem możliwości wydłużenia terminu rozpatrzenia reklamacji w skomplikowanych uzasadnionych przypadkach, o czym Usługodawca poinformuje Użytkownika.
 2. Spory pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem będącym konsumentem dotyczące subskrypcji Newslettera mogą być zakończone polubownie w drodze postępowania przed sądem polubownym na zasadach określonych w regulaminie tego sądu, w tym przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej, o których mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1668 – t.j. z późn. zm.), na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej (Dz.U. z 2017 r., poz. 1356). Sprawa może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w przypadku jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W pozostałych wypadkach ewentualne spory zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 3. Usługodawca wyraża zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
Postanowienia końcowe.
 1. Treści Newslettera podlegają ochronie prawnej, w szczególności ochronie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1231 – t.j. z późn. zm.) oraz przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 286 – t.j. z późn. zm.). Użytkownicy nie są uprawnieni do korzystania z treści Newslettera w żadnym innym celu niż tylko zapoznania się z nią.
 2. Nieprawidłowy adres e-mail zostanie usunięty z listy subskrybentów Newslettera niezwłocznie po stwierdzeniu nieprawidłowości.
 3. Usługodawca może z ważnej przyczyny zaprzestać świadczenia usługi, po uprzednim powiadomieniu Użytkowników z odpowiednim wyprzedzeniem, za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 4. Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania na Stronie internetowej.
 5. Zmiany Regulaminu mogą zostać wprowadzone, w zakresie w jakim są dopuszczalne przez obowiązujące przepisy, w przypadku zaistnienia istotnych przyczyn związanych z technicznym bądź merytorycznym aspektem funkcjonowania Newslettera, w tym w szczególności w przypadku stosownych zmian w obowiązujących przepisach prawa. Zmiany Regulaminu będą udostępniane na Stronie internetowej.
 6. W przypadku braku akceptacji zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o odstąpieniu od umowy lub zrezygnować z subskrypcji Newslettera za pomocą linku dezaktywacyjnego.
 7. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego.